CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Modele >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 225 din 13 august 2011        Toate Articolele Autorului

Timpuri si perioade profetice
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Tema emisiunii 

Ne imaginăm că stăm înaintea unei uşi încuiate dincolo de care se află o lume cu totul mirifică, plină de farmec şi de lucruri frumoase. Poate chiar distingem cum de dincolo de zid se aude cea mai plăcută muzică ce a fost compusă de cineva vreodată şi ne întrebăm, cum am putea ajunge acolo sau ce cel puţin să putem privim ce se întâmplă? 
  
Cum s-ar putea vedea ce este dincolo de aparenţele lumii în mijlocul căreia trăim şi care ne îmbrăţişează cu iluzii şi realităţi efemere, pe care abia le atingi şi dispar în neant? Şi cum am putea pătrunde prin poarta care se numeşte Scriptură pentru a înţelege mesajul lui Dumnezeu pentru planeta pământ? Oare înfăţişarea lucrurilor din lume şi din Scriptură reprezintă doar simboluri tainice, la care nu putem avea acces fiind constrânşi doar să ne mulţumim cu un statut de spectator şi nimic mai mult? 
  
În cursul emisiunii noastre vom trece dincolo de poartă, fiindcă Dumnezeu ne oferă cheia pentru a o deschide. Nu vom forţa această uşă a înţelegerii planurilor profetice ale lui Dumnezeu, ci doar vom utiliza cheia pe care El ne-a indicat-o pentru ca lucrurile viitoare să fie cunoscute de noi şi să avem descoperirea stăpânirii depline pe care El o exercită asupra istoriei. De aceea tema noastră va fi tocmai înţelegerea modului în care se interpretează perioadele profetice din cadrul Sfintelor Scripturi. Bucuria înţelegerii acestora ne va oferi şansa de a putea asculta ecourile Împărăţiei cerurilor, precum şi de a privi ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. 
  
Sinteza emisiunii 
În cursul studiilor pe care le-am parcurs despre profeţiile din cartea lui Daniel, a fost enunţat de mai multe ori un anumit principiu de interpretare şi înţelegere a duratelor exprimate, numit zi profetică /an istoric, fapt pentru care: 
1. vom studia cheia de înţelegere a perioadelor profetice; 
2. vom examina perioada de 3 vremuri şi jumătate din al doilea sul profetic; 
3. vom continua cu perioada de 70 de săptămâni, care vine în completarea celui de a-l treilea sul profetic; 
4. vom încheia prin a urmări perioada de 2300 de seri şi dimineţi din al treilea sul profetic. 
  
Metoda de studiu 
Îndemnăm pe ascultătorii noştri să noteze cu grijă versetele biblice ce vor fi studiate pentru a putea avea o înţelegere deplină a ceea ce vom discuta cu această ocazie. Studiul biblic presupune o ucenicie care necesită răbdare, disciplină şi efort bine orientat către scopul propus. Rezultatul unei astfel de abordări îl va răsplăti pe cel care urmează calea studiului biblic personal. 
  
1. Cheia de înţelegere a perioadelor de timp profetice 
  
Î. Cum putem înţelege perioadele de timp din profeţia biblică? Există vreo posibilitate de a putea decodifica mesajul lor sau trebuie să ne mulţumim cu simpla lor enunţare şi atât? 
Principiul de bază al interpretării Bibliei porneşte de la ceea ce se numeşte „interpretarea unei părţi prin intermediul altei părţi” sau aşa cum spunea apostolul Petru „nici o profeţie nu se interpretează singură”. Cu alte cuvinte, atunci când există nedumeriri cu privire la ceea ce vrea să spună Dumnezeu într-o anumită parte a Sfintelor Scripturi, dacă înţelesul nu este clar sau dacă este enunţat un simbol, vom căuta în altă parte a Scripturii descrierea termenului utilizat. 
  
Astfel, pentru înţelegerea perioadelor de timp profetic vom citi două pasaje biblice care ne vor oferi cheia de interpretare a acestora prin intermediul unei echivalări de timp. Să citim următorul verset din cartea Numeri 14:34: 
Timp profetic: 
34. După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa,  
  
Timp istoric: 
patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi. 
  
În cadrul acestui verset observăm echivalarea care se face între perioada în care iscoadele trimise de către Israel au cutreierat ţara Canaan, 40 de zile, şi durata pedepsirii lui Israel prin rămânerea în pustie, 40 de ani. Am putea enunţa versetul anterior prin următoarea exprimare: „după cum în chip profetic oamenii voştri au iscodit ţara Canaan timp de 40 de zile, tot astfel întregul Israel va cutreiera pustia timp de 40 de ani”. Cheia de interpretare furnizată este: 1 an istoric = 1 zi profetică. Practic, colindarea prin Canaan a iscoadelor lui Israel s-a constituit ca o profeţie a umblării prin pustie a poporului lui Dumnezeu şi astfel ei au redat condensat ceea ce urma să se întâmple cu Israel. 
  
Î. Mai există aşadar şi un alt text din Sfânta Scriptură care să ne vorbească despre cheia de interpretare a perioadelor profetice? 
Într-adevăr mai există un astfel de text biblic şi vom citi următoarele versete din cartea profetului Ezechiel 4:4-6: 
Timp profetic: 
4. Apoi culcă-te pe coasta stângă, şi pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. 
5. Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile, în care să porţi nelegiuirea casei lui Israel. 
6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă, şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patru zeci de zile;  
  
Timp istoric: 
îţi pun câte o zi pentru fiecare an. 
  
În continuare observăm cum profetul este chemat să poarte păcatele lui Israel conform echivalării o zi pentru un an. De fapt, aşa cum Israel a avut un comportament nelegiuit timp de 390 de ani, iar Iuda timp de 40 de ani, omul lui Dumnezeu trebuia să stea în chip profetic şi simbolic pe o coastă timp de 390 de zile pentru Israel şi pe cealaltă coastă timp de 40 de zile. Cheia profetică de interpretare este prin urmare: 1 zi profetică  = 1 an istoric. Astfel, profetul Ezechiel a exemplificat în mod condensat experienţa de 430 de ani istorici ai lui Israel timp de 430 de zile. 
  
Î. Ce alte raţiuni mai există pentru prezentarea duratelor profetice sub formă de zile sau cel mult de câţiva ani? 
Planul profetic, al evenimentelor viitoare, ne dezvăluie în chip simbolic istoria lucrurilor ce se vor întâmpla. Acesta este un plan superior, în care toate evenimentele sunt prezentate într-un mod condensat. De aceea, profeţia se constituie ca o metodă de prezentare condensată a istoriei. 
  
Un prim argument stilistic din logica povestirii: În relaţia dintre planul profetic şi cel istoric în baza echivalării 1 zi profetică = 1 an istoric se ajunge la o condensare de timp a profeţiilor, fapt ce rezultă din necesitatea ca durata de viaţă a personajelor simbolice implicate (lei cu aripi, balauri etc.) să fie similară ordinii lumii naturale în care un animal nu poate trăi mii de ani, cel mult câţiva ani, în timp ce evenimente istorice de aşa mare anvergură din lumea reală se desfăşoară pe parcursul a sute şi mii de ani. 
  
Al doilea argument stilistic prin similitudine: Condensarea evenimentelor sub o formă simbolică prin intermediul unor animale sălbatice necesită implicit şi o comprimare a timpului din profeţie: 1 animal simbolic = 1 împărăţie, 1 zi profetică = 1 an istoric. 
  
2. Perioada profetică de trei vremuri şi jumătate 
  
Î. Care este prima durată profetică menţionată în cartea profetului Daniel? De ce este ea atât de importantă pentru noi? 
Să citim următorul verset din cartea profetului Daniel 7:25: 
Intenţia fiarei a patra: 
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea;  
  
Perioada de reuşită: 
şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme. 
  
Perioada examinată este de „o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme”, adică trei vremuri şi jumătate. În acest sul profetic se vorbeşte despre perioada de dominaţie a celei de-a patra împărăţii descrise ca o fiară deosebit de înspăimântătoare şi care îşi va exercita opresiunea spirituală timp de trei vremuri şi jumătate.  
  
Î. Totuşi, cum putem înţelege noţiunea de „vreme” aşa cum este ea enunţată în profeţie? 
Pentru a putea înţelege noţiunea de „vreme” vom analiza conform principiului enunţat la începtul lecţiei un alt paragraf biblic ce vorbeşte despre un astfel de termen, şi anume vom urmări istoria pedepsirii lui Nebucadneţar (Nabucodonossor), împăratul Babilonului, pentru păcatul încumetării, descrisă în Daniel 4:24-25. 
24. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea Celui Preaînalt, care se va împlini asupra domnului meu împăratul. 
25. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului, şi îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea.  
  
Conform scrierilor lui Iosif Flavius, istoric renumit ce a trăit în timpurile antichităţii, se consemnează o perioadă de 7 ani în care domnia lui Nebucadneţar a fost suspendată. Acest lucru împreună cu textul biblic ne conduce la echivalarea 7 vremuri = 7 ani şi rezultă că1 vreme = 1 an. 
  
Î. Totuşi, ce durată are un an biblic, pentru a putea a avea o exprimare în zile a perioadei profetice enunţate? 
Pentru aceasta vom examina un alt text biblic, care vorbeşte despre timpul cât apele potopului au fost mari pe pământ, astfel în cartea Genezei citim: 
  
Geneza 7: 
11. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. 
  
Geneza 8: 
3. Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se, şi, după o sută cincizeci de zile, apele s-au micşorat. 
4. În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. 
Din textul pe care l-am parcurs rezultă o altă cheie temporală; astfel între luna a 2-a, ziua 17 a anului 600 şi luna a 7-a, ziua 17 a aceluiaşi an avem 5 luni. În conformitate cu textul biblic aceste luni sunt echivalente cu 150 zile, ceea ce înseamnă că 1 lună biblică = 30 de zile (150 zile / 5 luni). 
  
Rezultă că în înţelegerea perioadei de trei vremuri şi jumătate vom aplica cheile temporale anterior enunţate, astfel perioada studiată: 
1. prin aplicarea cheii temporale 1 vreme = 1 an, devine 3,5 ani, 
2. prin aplicarea cheii temporale 1 an biblic = 360 zile, devine 3,5 x 360 = 1260 zile profetice, 
3. prin aplicarea cheii profetice 1 zi profetică = 1 an istoric, devine 1260 de ani istorici. 
  
Conform cu studiul pe care l-am făcut asupra acestui sul profetic, perioada începe cu războaiele religioase din timpul lui Iustinian (538 d.Hr.) şi se încheie în timpul expansiunii în Europa a Revoluţie Franceze sub conducerea lui Napoleon (1798 d.Hr.), adică 1260 de ani istorici. 
  
3.  Timpul de har acordat iudeilor întorşi din Babilon 
  
Î. Ce se spune despre o altă perioadă profetică de 70 de săptămâni? Cum o putem înţelege şi de ce este importantă pentru noi? 
R. Să citim următoarele din cartea profetului Daniel 9:2,24-25: 
  
Perioada de robie în Babilon: 
2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. 
  
Perioada de har pentru Izrael: 
24. Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor. 
25. Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare. 
  
În acest caz perioada examinată este de 70 de săptămâni, care prin aplicarea echivalării 1 săptămână = 7 zile, devine 70 x 7 = 490 zile şi prin aplicarea cheii profetice 1 zi profetică = 1 an istoric, devine 490 de ani.  
  
Această perioadă începe din momentul poruncii pentru rezidirea fizică şi administrativă a Ierusalimului, conform cu Ezra 7: 7-12, în anul al 7-lea al lui Artaxerxe (464 î. Hr – 7 = 457 î.Hr.) şi se încheie în 490 – 457 +1 (nu există an zero) = 34 d.Hr., practic când Evanghelia lui Hristos începe să fie predicată la neamuri. 
  
Multitudinea de evenimente prezentate este impresionantă incluzând venirea lui Mesia, aducerea jertfei pe Golgota etc., evenimente descrise pe larg în Evanghelii şi care se întind până în jurul anului 34 d.Hr., când prin martirul lui Ştefan poporul evreu şi-a pecetluit lepădarea, ca naţiune, a Evangheliei lui Hristos, aceasta urmând să treacă la neamuri. 
  
Această perioadă este ,,hotărâtă” din cadrul perioadei profetice anterior menţionate în capitolul 8 (cele 2300 de seri şi dimineţi), capitolul 9 fiind o completare şi detaliere a acestuia. 
  
  
4.  Timpul de la care începe curăţirea Sanctuarului 
  
Î. Ce perioadă de timp este enunţată mai departe în cel de-al treilea sul profetic al cărţii lui Daniel? Cum se înţelege ea?  
Se vorbeşte despre lucrarea distructivă a „cornului cel mic”, a acelei puteri desprinse din Roma imperială care a dominat perioada Evului Mediu, astfel, vom citi următoarele versete din cartea profetului Daniel 8:10-14: 
Intenţia ,,cornului cel mic”: 
10. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a călcat în picioare. 
11. S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată, şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt. 
12. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pământ, şi a izbutit în ce a început. 
  
Perioada de reuşită: 
13. Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul Locaş şi oştirea?” 
14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!” 
Perioada examinată de „2300 de seri şi dimineţi” ne ilustrează timpul până la care va fi permisă această profanare a lucrurilor cereşti, în cazul de faţă a Templului în care îşi are scaunul de domnie chiar Dumnezeu.  
  
Î. Cum se identifică perioada de 2300 de seri şi de dimineţi şi ce înseamnă de fapt? 
Pentru identificarea duratei unei seri şi a unei dimineţi este suficient să urmărim cum a fost redată durata unei zile la creaţia lumii în Geneza 1:5. 
5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. 
Obţinem astfel o altă cheie temporală, şi anume că expresia „o seară şi o dimineaţă” desemnează de fapt durata unei zile, iar perioada examinată de „două mii trei sute de seri şi dimineţi” devine 2300 de zile şi care prin aplicarea cheii profetice 1 zi profetică = 1 an istoric, devine 2300 de ani. 
  
Acesată perioadă, aşa cum s-a studiat, începe din momentul poruncii pentru zidirea Ierusalimului (Ezra 7: 7-12), adică anul al 7-lea al lui Artaxerxe (464 î. Hr – 7 = 457 î.Hr.) şi se încheie în anul 2300 – 457 +1 (nu există an zero) = 1844 d.Hr. Înţelegem astfel că evenimentul menţionat urma să se întâmple după anul 1844, momentul de început fiind cel al emiterii decretului împăratului persan Artaxerxe, în al 7-lea an de domnie şi trimis prin Ezra la Ierusalim pentru rezidirea administrativă a acestuia.  
  
Î. Care este totuşi relaţia dintre perioadele profetice descrise în cartea lui Daniel? 
Mai întâi, cele 70 de săptămâni profetice pentru poporul lui Dumnezeu au fost hotărâte din cadrul celor 2300 de zile, conform cu cele comunicate de îngerul Gabriel, practic capitolul 9 fiind o completare a capitolului 8. Astfel, momentul de început al celor 70 de săptămâni profetice clar determinat prin porunca de zidire a Ierusalimului este de asemenea începutul celor 2300 de seri şi dimineţi.  
  
Trebuie înţeles că noţiunea de curăţire a Sanctuarului cuprinde în întregime înţelesul profeţiilor din Daniel, inclusiv din punctul de vedere al duratelor menţionate. În particular, în legătură cu perioada de supremaţie a spiritului Romei imperiale timp de 3,5 vremuri (adică 1260 de ani) ne descoperă lucrarea de profanare a Sanctuarului ceresc prin încălcarea principiilor de promovare a Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, este necesară o curăţire a Sanctuarului de toate elementele străine introduse în religia lui Hristos. 
  
În al doilea rând, perioada de har acordată poporului evreu avea drept scop ispăşirea păcatelor poporului lui Dumnezeu prin intermediul slujirii lui Hristos ca Mare Preot şi în baza jertfei Sale de pe Golgota. Această lucrare de mântuire necesită şi ea o curăţire a Sanctuarului, de data aceasta în sensul validării celor care prin credinţă au urmat calea lui Hristos pe pământ. Perioada de har menţionată se referă la această naţiune ca întreg şi nu la indivizi, fiindcă atâta timp cât Hristos mijloceşte înaintea lui Dumnezeu mântuirea este posibilă la nivel de individ, chiar dacă naţiunea în cauză a pierdut statutul de popor ales 
 
Recapitulare  
În cursul emisiunii noastre am avut aşadar ocazia să analizăm cheia de înţelegere a perioadelor descrise în profeţiile din cartea lui Daniel şi astfel să avem acces la mesajul pe care Dumnezeu doreşte să ni-l comunice. În continuare am analizat trei astfel de perioade profetice din cartea lui Daniel aflate în legătură cu evenimente importante din istoria bisericii şi a umanităţii.  
  
Astfel, am dedus timpul de 1260 de ani în care spiritul Romei imperiale avea să fie exercitat în perioada Evului Mediu, care ne vorbeşte despre o miraculoasă translatare în domeniul religiei a politicii de forţă exercitată pentru impunerea religiei creştine. De asemenea, am urmărit modul în care poporului evreu i s-a acordat o perioadă de 490 de ani pentru a se pregăti în vederea primirii lui Hristos şi a Evangheliei propovăduite de El. În final, am examinat cea mai frumoasă şi impresionantă dintre profeţiile biblice, şi anume perioada de la care începe curăţirea Sanctuarului ceresc, la 2300 de ani după porunca de rezidire a Ierusalimului. Acest eveniment major din istoria universului a început, aşa cum s-a putut urmări, după 1844, fapt pentru care înţelegem că trăim în timpul în care în ceruri se desfăşoară judecata lui Dumnezeu în vederea stabilirii celor ce vor primi mântuirea la a doua venire a lui Hristos. 
  
Concluzie şi apel 
În concluzie, putem spune că profeţiile din Daniel ne descriu două modele greşite de religie deduse din studiul perioadelor profetice, astfel distingem religia iudeilor care au lepădat pe Hristos şi Evanghelia Sa prin refuzul dus până la capăt, în cursul anului 34 d.Hr. când timpul lor de har s-a sfârşit. Mai departe, un alt model greşit, promovat de către neamuri, a fost prin impunerea religiei creştine cu forţa folosind spiritul şi maniera imperiului Roman, fapt petrecut pe o perioadă de peste 1260 de ani, până în timpul Revoluţiei Franceze. 
  
Faţă de aceste modele greşite, avem curăţirea Sanctuarului, fapt care trebuie să conducă la o religie bazată pe toleranţă faţă de semeni, indiferent cât de diferiţi ar fi aceştia, şi acceptare totală a planului divin, indiferent cât de neobişnuit ar lucra Dumnezeu. Prin urmare, doreşti şi tu să dovedeşti acea deschidere faţă de semeni şi faţă de Dumnezeu cerută de Legea divină şi împlinită prin Evanghelie numită iubire, şi a fi pregătit pentru a doua venire a Fiului Omului? 
 
Rugăciune de încheiere
 
Tatăl nostru din ceruri, 
  
Judecător desăvârşit, sfânt şi adevărat al cerurilor şi al pământului, care ne descoperi taina profeţiilor destinate să ne pregătească pentru venirea Fiului Tău Isus Hristos, 
  
Te rugăm ca mesajul studiului biblic din emisiunea noastră să fie primit de toţi cei care ne-au ascultat şi să lucreze plin de putere în vieţile noastre pentru a ne preschimba după chipul Tău divin, ceresc. Împlineşte în noi, Dumnezeul nostru, cuvântul Tău; curăţeşte-ne de orice lucru ce ne întinează conştiinţa pentru a putea sta înaintea Ta şi la judecată să fim îndreptăţiţi prin sângele vărsat de Fiul Tău pe Golgota.  
  
Singura noastră speranţă la Judecata Ta desăvârşită este doar Domnul Isus Hristos, doar El este nădejdea noastră şi apelăm cu o adâncă smerenie a sufletului la meritele Sale sfinte şi fără de pată. 
  
Avem nevoie să fim eliberaţi de tot ceea ne împiedică să ne consacrăm Ţie pe deplin, avem nevoie de spiritul Tău blând şi plin de îndurare, de harul Tău care întrece orice cunoştinţă, de puterea Ta manifestată în suflet, de pacea Ta, de darurile Tale care valorează mai mult decât orice bogăţie a acestei lumi. 
  
Tu eşti pentru noi calea, adevărul şi viaţa, în Numele Tău Cel Sfânt ne găsim împlinirea şi cu adevărat dorim să fim preschimbaţi prin lucrarea puternică a Cuvântului Tău. Ajută-ne în toate acestea, Dumnezeu nostru, în Numele Fiului Tău preaiubit Isus Hristos Te rugăm, şi împlineşte pentru noi întreaga Ta dorinţă de a fi cu adevărat copii ai Tăi. 
  
Harul Tău minunat să fie cu noi; în veci să fii Tu preamărit,  
Amin. 
  
Referinţă Bibliografică:
Timpuri si perioade profetice / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 225, Anul I, 13 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!