CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Studii >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 275 din 02 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

CARTEA PROFETULUI ŢEFANIA Capitolul 1
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
1 Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia,  
A fi slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Hristos reprezintă cea mai înaltă chemare pe care o poate avea un om în această viaţă, înseamnă să ai ştiinţa şi priceperea de a conduce pe oameni la Creatorul lor. Această cunoştinţă specială a lui Pavel, l-a înzestrat cu capacitatea de a împărtăşi lumii credinţa sa unică în Dumnezeu, ca astfel viaţa multor oameni să fie schimbată, după voia Celui ce nea-a iubit atât de mult, încât a jertfit pe singurul Său Fiu.  
 
2 în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,  
Nădejdea vieţii veşnice ne-a fost pusă înainte ca o temelie sigură a speranţei noastre prin cuvintele Evangheliei, prin hotărârea definitivă şi irevocabilă a lui Dumnezeu de a ne mântui. Aici trebuie să fie o credinţă deplină, fiindcă Dumnezeu este demn de toată încrederea noastră. Toţi cei care îşi pun nădejdea în Hristos, vor fi salvaţi. Nu există o altă cale, aşa cum nu există cădere pentru cei ce îşi menţin vie flacăra acestei speranţe în inimile lor, ce luminează cu putere în întunericul lumii arătând calea ce duce la cer.  
 
3 ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru;  
Mesajul Evangheliei predicată de apostolul Pavel era rezultatul direct al lucrării lui Hristos în favoarea noastră după înălţarea Sa la ceruri. Toţi cei ce vor primi acest mesaj, vor experimenta caracterul viu şi transformator al mijlocirii Fiului lui Dumnezeu în favoarea noastră. O realitatea vie se va deschide înaintea celor ce vor înţelege valoarea infinită a jertfei „Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii”. Această descoperire personală a Cuvântului va avea un efect imediat şi de durată, ce va conduce la o transpunere a chipului divin în experienţă şi caracter.  
 
4 către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a amândurora: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!  
Harul, sau iertarea, şi pacea, sau armonia, vor locui în inima oricărui om credincios adevărului lui Dumnezeu, lucru valabil deopotrivă pentru cel care predică, precum şi pentru cel care primeşte Cuvântul divin, devenind la rândul său un vestitor al mântuirii. Un astfel de om era Tit, „copilul” în credinţă al lui Pavel, un colaborator de nădejde, o persoană care nu ceda în vreme de necaz şi nu se abătea de pe cale în timp de prosperitate.  
 
5 Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:  
Organizarea comunităţilor creştine era deosebit de importantă pentru continuarea lucrării de predicare a Evangheliei. Folosind un sistem descentralizat, fiecare comunitate beneficia de o largă autonomie în folosirea mijloacelor de care dispunea în prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Prezbiterii despre care vorbeşte apostolul Pavel, nu erau nişte funcţionari numiţi de la „centru”, ci, aşa cum vom vedea mai departe, erau persoane desemnate de către comunitate, din rândul celor mai reprezentativi membri, cu scopul păstoririi, călăuzirii şi administrării.  
 
6 Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare.  
Printre criteriile importante în desemnarea prezbiterului, sau conducătorului de comunitate, erau cel al integrităţii morale şi cel al capacităţii de administrare a propriei familii. Nu este cu putinţă să fii mare în lucrurile importante, dacă eşti mic în cele de însemnătate mai redusă. În familie se vede cel mai bine talentul de conducător, păstor şi administrator. Dacă acest criteriu ar fi utilizat şi astăzi în desemnarea conducătorilor comunităţii creştine, atunci multe probleme ar fi evitate. Biserica nu este altceva decât o familie mai mare şi deopotrivă, ca ideal spiritual, familia trebuie să devină o biserică.  
 
7 Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav;  
O altă caracteristică obligatorie a unui conducător de comunitate, numit şi episcop, supraveghetor în traducere, este de a fi fără prihană. Acest lucru presupune să fie un om capabil să înţeleagă punctele de vedere ale celorlalţi, să fie blând, abstinent în ce priveşte băutura, cinstit, calităţi care îl vor face în stare să administreze biserica lui Dumnezeu. Dacă aceste criterii ar fi utilizate şi astăzi, atunci o înviorare fără precedent ar veni peste biserică şi evlavia din timpul comunităţii apostolice şi-ar face simţită din nou prezenţa.  
 
8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;  
Mai departe, un conducător de comunitate trebuia să fie un om deschis faţă de semeni, altruist, echilibrat, drept în judecată, sfânt în intenţie, abţinându-se de la rău. Orice încălcare a acestor criterii de selecţie ar trebui să fie sancţionată de către comunitatea creştină, deoarece exemplul rău dat de conducători atrage dizgraţia divină şi decăderea bisericii. Deopotrivă cu mila pentru păcătoşi trebuie să existe intransigenţă în sancţionarea păcatelor conducătorilor şi membrilor. Numai aşa va exista o siguranţă deplină în Biserica lui Hristos.  
 
9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe potrivnici.  
Un adevărat conducător va avea capacitatea de a învăţa pe ceilalţi calea lui Dumnezeu. Deopotrivă va şti să mânuiască Cuvântul pentru a sfătui şi combate, în funcţie de situaţie, pe cei cu care are de-a face. Acest discernământ în folosirea Cuvântului este un dar spiritual ce conferă o deosebită valoare unui conducător. Nu este simplu să menţii curată învăţătura pe care o dai altora. Tendinţa naturală este de a lăsa lucrurile în voia lor, ceea ce cu siguranţă aduce pierderea tăriei spirituale. Predicarea Cuvântului presupune un continuu proces de învăţare şi modelare interioară prin studiul Sfintelor Scripturi.  
 
10 În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori,  
O falsă religie conduce invariabil la răzvrătire şi înşelăciune, deoarece elementul spiritual interior lipseşte, totul constând din forme exterioare şi atât. Înşelăciunea şi ipocrizia sunt semnele ce marchează o religie ce nu are legătură cu Dumnezeu. De aceea, recunoaşterea învăţăturilor false este de cea mai mare importanţă.  
 
În continuare, înşelăciunea presupune multă vorbărie în a ademeni pe cei ce nu sunt avizaţi cu privire la pericol. Mai departe, prin primirea a ceea ce este fals se ajunge în final la răzvrătire pe faţă împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acest proces nefast se poate întâmpla ori de câte ori nu există o urmărire atentă a evoluţiei spirituale a comunităţii.  
 
11 cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe care nu trebuie să le înveţe.  
Un predicator al Evangheliei trebuie să fie capabil să contracareze influenţa persoanelor nesfinte, prin Cuvântul pe care îl prezintă. De regulă, învăţăturile false sunt promovate cu scopul câştigului de avantaje materiale din partea celor înşelaţi. Acest lucru nu este de multe ori evident de la început. Tocmai de aceea, demascarea ipocriziei reprezintă o sarcină nu tocmai uşoară din partea conducătorului de comunitate. Dar pe de altă parte, pe terenul Cuvântului este mult mai simplu să dovedeşti erorile unor falşi învăţători.  
 
12 Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe.  
Falşii profeţi sunt de asemenea o categorie de oameni ce va exista de-a lungul istoriei, prezentând mesaje inventate ca venind de la Dumnezeu. Astfel de idei, ce generalizează trăsăturile de caracter ale unor persoane cu reputaţie îndoielnică la scara unui întreg popor, nu pot fi decât false, având dorinţa de a sublinia diferenţele cu scopul de a induce în eroare şi de a promova elitismul – adică unii oameni sunt mai presus decât ceilalţi.  
 
A considera o anumită etnie, în bloc, ca fiind „mincinoasă, rea şi leneşă”, reprezintă nu numai o nedreptate, dar şi un act de desconsiderare şi înjosire a semenilor. În acea situaţie, iudaizanţii căutau să îşi atragă adepţi dintre neamuri, prin desconsiderarea originii celor ce nu erau iudei, tratându-i ca persoane de rang inferior, o practică ce se întâlneşte întotdeauna printre cei ce promovează idei rasiste şi xenofobe.  
 
13 Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă,  
Sănătatea credinţei depinde mult de calitatea celui ce este conducător, de capacitatea sa de a transmite mesajul vieţii veşnice. Printre instrumentele de călăuzire ce trebuie să fie utilizate în funcţie de situaţie, nu este de neglijat avertizarea celor ce se află pe o cale greşită.  
 
Din cauza faptului că nu se spune lucrurilor pe nume, se ajunge la făţărnicie, iar ascunderea adevărului duce întotdeauna la deteriorarea relaţiilor dintre oameni, cu impact asupra credinţei în Dumnezeu. De aceea, este necesar să veghem asupra drumului pe care mergem şi să dă avertizările de rigoare celor ce au nevoie de acestea.  
 
14 şi să nu se ţină de basme evreieşti, şi de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr.  
Tradiţiile inventate de oameni sunt cel mai mare obstacol în dezvoltarea credinţei inspirată de Dumnezeu. Ele încetinesc avansarea lucrării Evangheliei, blocând iniţiativa şi reducând religia la ritualuri lipsite de conţinut. Un astfel de „aluat al fariseilor” conduce în mod sigur la pierderea credinţei şi evlaviei, ce se traduce în cele din urmă prin întoarcerea de la adevăr. Deopotrivă cu idolatria lumii, tradiţiile ce nu vin de la Dumnezeu sunt un pericol major pentru mesajul divin.  
 
15 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.  
Curăţia sau necurăţia depind de calitatea spirituală a cugetului fiecăruia. Percepţia pe care o avem asupra realităţii va influenţa realitatea însăşi. Un om cu o percepţie deformată, păcătoasă, va propaga o influenţă rea în tot ceea ce face. Similar, o persoană al cărei cuget a fost curăţat, înălţat prin Cuvântul lui Dumnezeu, va avea o influenţă bună asupra celorlalţi în tot ceea ce face. Această calitate spirituală interioară trebuie să fie în permanenţă cultivată şi avută în vedere la desemnarea conducătorilor de comunitate.  
 
16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.  
În opoziţie stau falşii conducători, persoane dornice să ocupe locuri de frunte, dar al căror caracter este necorespunzător, afectat de vicii şi dorinţe nesfinte. Cel mai înjositor lucru pentru religia lui Hristos este să lauzi pe Dumnezeu şi după aceea să-L tăgăduieşti cu fapta. Duplicitarismul este o trăsătură definitorie a celor nesfinţi, ce încearcă să acceadă la poziţiile de răspundere din lucrarea lui Dumnezeu. Rezultatul promovării unor astfel de oameni nu poate fi decât ruinarea comunităţii, pervertirea misiunii acesteia, unirea cu lumea şi, lucrul cel mai grav, pierderea binecuvântării prezenţei divine.  
Referinţă Bibliografică:
CARTEA PROFETULUI ŢEFANIA Capitolul 1 / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 275, Anul I, 02 octombrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTOR



FLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!