CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  Semnal editorial şi publicistic – Ion Marian Croitoru, Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a românilor: unitatea ortodoxiei...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Semnal editorial şi publicistic – Ion Marian Croitoru, Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a românilor: unitatea ortodoxiei şi apărarea credinţei ortodoxe în faţa propagandei protestante din secolul al XVII-lea. vol. I şi vol. II, Editura “Cetatea de Scaun”, Târgovişte, 2012 ...  
 
Teologul Ion Marian Croitoru (născut la 29 martie 1968, în localitatea Pietrari, comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa) este conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Valahia din municipiul Târgovişte. A urmat şcoala generală în comuna Pietrari (judeţul Dâmboviţa), liceul Ienăchiţă Văcărescu la Târgovişte (1982-1985), Seminarul Teologic Ortodox la Bucureşti (1985-1990). Este licenţiat în teologie ortodoxă al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Bucureşti (1994), are titlul de master în teologie sistematică (1995) obţinut la aceeaşi Facultate şi este doctor al Facultăţii de Teologie a Universităţii Kapodistriene din Atena, în cadrul Secţiei de Studii Patristice, Istoria Dogmelor şi Simbolică (2007). Formaţia intelectuală şi-a completat-o în centre universitare din Franţa (Besançon, Paris, Orléans), Anglia (Londra, Birmingham) şi Grecia (Atena).  
 
Domnul Ion Marian Croitoru are o frumoasă, bogată şi rodnică activitate academică, culturală, ştiinţifică şi publicistică, participând la foarte multe congrese, simpozioane, reuniuni şi manifestări ştiinţifice, interne şi internaţionale; totodată a publicat foarte multe lucrări de specialitate atât în ţară, cât şi în străinătate. A prezentat cititorilor români renumiţi teologi şi profesori greci contemporani, prin traduceri din scrierile lor.  
 
Revenind acum la subiectul propriu-zis al prezentării de faţă, vom reţine faptul că, de-a lungul secolului trecut, mai ales în cea de a doua jumătate a acestuia, cercetările românilor privind trecutul lor istoric şi spi¬ri¬tual au fost mai puţin sau mai mult obiective, datorită îngră¬dirii impuse de ideologia comunistă. Totuşi, în revistele şi periodicele Patriarhiei Ro¬mâne, dar şi în alte publicaţii din ţară sau din străinătate, au fost tipărite numeroase studii documentare, articole şi recenzii, unele aducând lămuriri asupra trecutului spiritual al românilor, fără să fie epuizate, însă, izvoarele privind existenţa neamului românesc.  
 
Se cuvenea, aşadar, îndeosebi după decembrie 1989, reluarea marilor teme ale trecutului etnic şi spiritual al poporului român, pe bazele noilor informaţii şi studii, cercetarea lor în sinteză, dar şi în amănunt, pentru ilustrarea rolului nea¬mu¬lui românesc de-a lungul veacurilor.  
 
O asemenea lucrare este şi teza de doctorat a domnului Ion Marian Croitoru, în prezent conferenţiar universitar al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din municipiul Târ¬go¬vişte. Susţinută la data de 13 decembrie anul 2007, după o perioadă îndelungată de studii şi cercetări la diferite biblioteci din Grecia, România, Franţa, Anglia, etc., în cadrul Sec¬ţiei de Studii Patristice, Istoria Dogmelor şi Simbolică, care face parte din De¬par¬¬tamentul Teologic al Facultăţii de Teologie a Universităţii Kapodistriene din Atena, primind calificativul maxim summa cum laude, această teză, al cărei titlu iniţial a fost: Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a României. Disputele teo¬logice protestante din secolul al XVII-lea, vede acum lumina publicităţii şi în limba română, cu titlul schimbat la sfaturile profesorilor referenţi: Ortodoxia şi Apu¬sul în tradiţia spirituală a românilor.Unitatea Ortodoxiei şi apărarea cre¬din¬ţei ortodoxe în faţa propagandei protestante din secolul al XVII-lea.  
 
Importanţa studiului constă în abordarea istoriei spirituale a neamului românesc de la începuturile lui, arătându-se identitatea zestrei spirituale moştenite de români şi luptele duse de ei atât pentru păstrarea acestei identităţi, care o do¬mi¬nă pe cea etnică, cât şi pentru apărarea ţării lor, dar şi a Europei Apusene, de pericolul ocupării otomane, subliniindu-se rolul pe care ei l-au jucat în sprijinirea Ortodoxiei de pretutindeni şi contribuţia lor la apărarea credinţei ortodoxe în faţa propagandei protestante din secolul al XVII-lea, fără să se renunţe la spiritul ecumenic şi de toleranţă religioasă.  
 
Desigur, acestea sunt numai câteva teme, pe lângă multe altele, pe care cititorul le poate afla în paginile acestei vaste lucrări, care prezintă, de fapt, pagini din istoria Ortodoxiei trăită în simbioza conlucrării dintre neamurile ortodoxe, dincolo de barierele limitate ale Naţionalismului, care avea să se impună din secolul al XVIII-lea, şi unite prin mărturisirea aceleaşi credinţe apostolice şi patristice, într-o epocă a conflictului dintre Apus şi Răsărit, adică dintre inovaţie şi Tradiţie, cu alte cuvinte, dintre cunoaşterea prin raţiune şi cea prin credinţă.  
 
Această teză de doctorat aduce înaintea celor care se apleacă asupra cercetării Ortodoxiei şi a trăitorilor acesteia, dimensiuni şi situaţii ale luptei de apă¬rare a credinţei ortodoxe în faţa momentelor de crize spirituale provocate nu de adepţii acestei credinţe, ci tocmai de aceia care, dintr-un motiv sau altul, se aflau rupţi de Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. De aceea, apă¬ra¬rea învăţăturii apostolice şi patristice a fost făcută de poporul român de pe poziţia împlinirii scopului pentru care a fost creat omul de către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit, adică trăirea în adevăr şi ajungerea la asemănarea cu El, astfel că exemplul celor de atunci să ne fie nouă, celor din acest timp, îndemn şi pildă de urmat.  
 
Prin urmare, pentru ca roadele acestei lucrări să fie accesibile şi cititorilor români, mai ales că un alt merit ce revine acestui studiu este şi acela că deschide noi drumuri şi îndemnuri pentru cercetări şi aprofundări ale temelor expuse, binecuvântăm tipărirea acestei teze şi în limba română, iar din partea autorului ei se aşteaptă alte studii şi lucrări de aceeaşi valoare şi amploare.  
 
În altă ordine de idei, interesul pentru subiectul prezentului studiu s-a născut în timpul anilor de studenţie (1990-1994), în urma întâlnirilor şi a discuţiilor teologice, intelectuale şi spirituale pe care le-a avut domnul Ion Marian Croitoru cu dis¬tinsul pro¬fesor de vrednică amintire şi pomenire sau evocare - Academicianul Virgil Cândea (1927-2007). La um¬bra legăturii de suflet creată atunci şi ancorată pentru veş¬nicie, una dintre se¬minţele semănate de iubitul său profesor pe ogorul cău¬tărilor sale spirituale şi inte¬lectuale a fost ecumenicitatea Ortodoxiei, atât de bine ilustrată în secolele anterioare, însă mai puţin trăită în vremurile de acum.  
 
Pentru edificarea acestui adevăr, îndemnul lui a fost să pornească la studierea unei file din istoria Ortodoxiei, şi anume, realitatea ei trăită de un neam printre alte neamuri, adică de poporul român. Cercetarea a fost concepută iniţial pentru secolele XVII şi XVIII, având ca obiectiv prezentarea Ortodoxiei aşa cum a fost simţită şi trăită de români în faţa curentelor vremurilor de atunci, într-o relaţie strânsă şi dincolo de barierele strâmte ale Naţionalismului, aşa cum se va şi demonstra de fapt în paginile lucrării, cu alte neamuri de aceeaşi credinţă, dar şi de alte confesiuni.  
 
În acel timp, românii au fost expuşi, ca şi întreaga lume ortodoxă, unor in¬ten¬se propagande apusene, iar studiul a fost proiectat să surprindă reacţiile Bi¬se¬ricii Ortodoxe din Ţările Române şi diferitele forme ale luptei de apărare a cre¬din¬ţei, care se vor desfăşura în unitatea deosebit de valoroasă a lumii ortodoxe de a¬tunci (Patriarhiile orientale şi Bisericile Ortodoxe din lumea slavă), în faţa pre¬siunilor propagandei romano-catolice şi a celei protestante, precum şi în faţa inovaţiilor Iluminismului.  
 
Însă, datorită bogăţiei materialului documentar strâns şi a masivităţii lu¬crării ce ar fi rezultat din ducerea la bun sfârşit a proiectului, precum şi datorită timpului limitat de a pune capăt studiului sub forma tezei de doctorat, autorul a fost obligat să se limiteze doar la secolul al XVII-lea şi numai la aspectul legat de propaganda protestantă, de vreme ce aceasta a dominat în acel secol.  
 
Despre subiectele şi personajele tratate în acest amplu, consistent şi bogat studiu s-au scris mai multe sau mai puţine, însă, lipsea o lucrare de sinteză, dar şi de analiză, în acelaşi timp, a unor opere teologice în spiritul epocii respective, aspecte care vor constitui şi unicitatea studiului de faţă, menit să atragă atenţia tocmai asupra zestrei spirituale moştenite de români încă de la formarea lor ca popor şi a luptelor de apărare a acestei moşteniri, sub diferite forme şi cu multe sacrificii, în ecumenicitatea Ortodoxiei care se trăia în acele epoci.  
 
Potrivit mărturisirii sale proprii, autorul a avut de întâmpinat multe piedici şi obstacole, pe parcursul redactării acestui studiu, unele de ordin economic, altele de natură administrativă, la care se adaugă şi cele legate de spiritul naţionalist străin Ortodoxiei, dar cultivat, în mod paradoxal, peste tot în lumea ortodoxă de unele cercuri. Toate acestea au fost depăşite prin puterea şi ocrotirea Bunului Dumnezeu Celui în Treime slăvit, prin mijlocirile Maicii Domnului şi rugăciunile Sfinţilor, astfel ca prin încurajarea şi întărirea unor oameni de inimă să purceadă la terminarea lucrului început. “Drept pentru care, pentru scrierea acestei lucrări se cuvine să aduc un omagiu de recunoştinţă multor personalităţi de seamă, laice şi eclesiastice, mai întâi reputatului meu profesor Virgil Cândea şi prinos de alese mulţumiri domnului profesor Constantin Skuteris, coordonatorul tezei de doctorat, pentru îndrumarea timp de mulţi ani şi înţelegerea de care m-am bucurat, sprijinul şi îndemnurile date, încrederea şi răbdarea acordate, interesul şi grija manifestate faţă de persoana mea, amândoi plecaţi, între timp, la veşnicele lăcaşuri. Aceleaşi mulţumiri le aduc şi profesorilor din comisia referenţilor ştiinţifici, domnilor Vasile Iannopulos şi Nicolae Xexakis, care mi-au arătat multă înţelegere şi răbdare, dându-mi şi preţioase sfaturi. Pe lângă cei menţionaţi mai sus, mulţumirile mele se îndreaptă şi către dis¬tinşii profesori Preacucernicul Părinte Gheorghe Metallinos, Decanul Facultăţii de Teologie, Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom Savatos - Mitropolit de Mesinia, Preacucernicul Părinte Dumitru Tzerpos, precum şi către domnii Nicolae Tzirakis, Vlasios Fidas, Panaiotis Bumis, Emanuel Constantinidis şi Dumitru Gonis, domnişoara lector Marina Kolovopulu, domnişoara doctor în Teologie Cristina Kolovu şi doamna secretară Panaiota Karahristu, care şi-au arătat faţă de mine şi cercetarea mea ajutorul şi sprijinul lor, sub diverse moduri. Vrednic de amintit este faptul că această lucrare de doctorat se datorează burselor şi ajutoarelor acordate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia, aducând calde mulţumiri Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit Procopie Petridis, pentru înţelegerea şi sprijinul lui; Fundaţia de Stat pentru Burse, amintind cu adâncă recunoştinţă căldura sufletească cu care m-a înconjurat doamna directoare Areti Kalogheropulu, precum şi bunăvoinţa şefei de serviciu doamna Maria Mikedaki-Drakaki şi a doamnelor Gheorghia Mama şi Ana Hristodulu; Fundaţia Artos Zois, mulţumind din inimă domnilor profesori Savvas Aguridis şi Gheorghe Patronos, precum şi domnului Ioanis Sergopulos, preşedintele Fundaţiei, şi doamnei Areti Alexopulu; Serviciul de Solidaritate Creştină al Arhiepiscopiei Atenei, aducând alese mulţumiri Părintelui Profesor Themistoklis Hristodulu. Un buchet de mulţumiri oferă autorul şi personalului Secretariatului Facultăţii de Teologie din Atena şi al bibliotecilor din Atena, Bucureşti, Paris, Orléans, Londra şi Birmingham, precum şi forurilor care mi-au acordat burse de specializare sau alte forme de sprijin în străinătate: Arhiepiscopiei de Thyatira şi a Marii Britanii, cu recunoştinţă faţă de Înalt Prea Sfinţitul Grigorie, Consiliului Pontifical al Vaticanului pentru Unitate Creştină şi Episcopiei romano-catolice de Orléans, cu mulţumiri pentru episcopul Gérard Daucourt, precum şi Serviciului de Burse al Consiliului Mondial al Bisericilor. Înţelegere deosebită mi-au acordat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Nifon Mihăiţă - Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei şi Decanul (în două mandate: 2004 – 2012) Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Valahia din Târgovişte, unde sunt cadru universitar, precum şi Preacucernicul Părinte Profesor Ştefan Florea, Prodecanul aceleaşi Facultăţi, cărora le aduc pri¬no¬sul meu de recunoştinţă. De asemenea, doresc să mulţumesc fierbinte iubiţilor mei duhovnici, Preacuviosului Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc de la Mănăstirea Techirghiol – Constanţa şi Părintelui Profesor Florin Boitan, pentru rugăciunile în care m-au purtat şi folositoarele lor sfaturi, Părintelui Profesor Mihai Aurel, directorul Seminarului Teologic din Bucureşti, degrabă ajutător şi prieten de nădejde, pre¬cum şi atâtor oameni deosebiţi, care au pus câte o cărămidă, prin faptă şi cuvânt, la zidirea mea spirituală şi intelectuală. Aşadar, se cuvine să amintesc familiile şi nu¬mele unor adevăraţi prieteni, ca Eleni Themeli şi Liviu-Alexandru Andercou, Vasiliki şi Panaiotis Mandelos, Eleni şi Gheorghe Axiotis (trecut la cele veşnice în anul 2001), fraţii Ioan şi Alexandru Batas cu familiile lor, Evripidis şi Elisabeta Moraitakis, Eleni şi Gheorghe Kostopulos, Fani şi Ioan Papadopulos, Aleka Sguraki, Vasiliki Kostopulu, Mariana şi Mihai Stănculeanu, Maria şi Valer-Cristian Tofan, Dumitru Psilodimitrakopulos, Alina Camelia Jurca, Ecaterina Popescu, Alison Landon, Nadia şi Felix Tătaru, Irina şi Nicolae Tinca, Oana şi Alexandru Iftime, Maria şi Gheorghe Barbu, fără să uit vreodată dragostea frăţească a domnului Gheorghe Vasiliadis şi a doamnei Alexandra Ntoka, la care se adaugă dragostea părintească a domnului Gheorghe Btias (†2007) şi a Maicii Teodosia, stareţa mânăstirii Sfânta Treime (Sfântul Nectarie) din Eghina, precum şi a Înaltului Nicolae, mitropolit de Mesogheia şi Lavreotiki.  
 
Nu aş fi putut să aduc la bun sfârşit acest demers fără ajutorul fraţilor şi al surorii mele, împreună cu familiile lor: Maria şi Constantin Preotul, Nicoleta şi Nicolae, Simona-Elena şi Dumitru; precum şi fără de cel al Preoţilor Gheorghe Kritikos, Vasile Ţimuris şi Dumitru Kaţuros de la biserica Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian – Karava; Vasile Vuludakis, Filip Myaris, Ilie Frăcea, de al cărui ajutor duhovnicesc şi intelectual m-am bucurat în mod deosebit, Pashalis Grivas şi Gheorghe Haas de la biserica Sfântul Nicolae – Pefkakia, alături de Părinţii Arhimandriţi Iakovos Bizaurtis, stareţul mânăstirii Sfinţii Îngeri – Petraki, al cărui suport permanent mi-a fost de un mare folos, şi Ieronim Nikopulos de la biserica Sfântul Ioan Vânătorul - Vuliagmenis. Un gând de aleasă şi adâncă recunoştinţă pentru sprijinul şi ajutorul spiritual şi intelectual adresez cu toată inima mea Preacucernicului Părinte Profesor Constantin Karaisaridis, iubitul meu duhovnic care cu atâta dragoste părintească şi deosebită preţuire m-a înconjurat, precum şi Preacucernicilor Părinţi Vasile Vuidaskis, Panaiotis Kurupis şi Dumitru Muţelos de la biserica Sfânta Marina – Ano Ilisia, care cu multă căldură sufletească au fost alături de mine”. (Ion Marian Croitoru).  
 
În concluzie, această lucrare merită citită datorită actualităţii ei, dar şi pentru că ea reprezintă un veritabil pionierat în cercetarea teologică, dar şi datorită interesantelor referiri istorice, culturale şi mai ales ecleziale.  
 
Dincolo de valoarea lui ştiinţifică, culturală şi istorică, tratatul se citeşte cu multă plăcere, graţie capacităţii autorului de a construi un discurs, cu argumente, motivaţii, limbaj şi sintagme atent utilizate. Explicaţiile de la subsolul paginilor justifică afirmaţiile argumentative. Prin acest volum, Domnul Ion Marian Croitoru se aşează şi aliniază, cu multă competenţă, probitate intelectuală şi morală, respect şi onoare, în rândul teologilor români, conţinutul cărţii fiind expresia unui cuget clar şi limpede, a unor convingeri ferme şi a afirmării unor opinii personale dintre cele mai productive, competente şi eficiente  
 
Acum, în încheierea acestei umile recenzii, îi dorim, cu toţii, distinsului autor, pe care-l (re)cunoaştem şi admirăm în mod deosebit, să aibă parte, în continuare, de mult spor şi multe împlinirii, pentru finalizarea, cu real succes, a tuturor proiectelor propuse şi începute!...  
 
Stelian Gomboş  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Semnal editorial şi publicistic – Ion Marian Croitoru, Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a românilor: unitatea ortodoxiei... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1130, Anul IV, 03 februarie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!