CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Accente >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 272 din 29 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Secretele biruintei in Isus Hristos
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
    
  1. Lucrarea Duhului Sfânt
 1.     Ce perspectivă ne deschid următoarele două versete din Evanghelia după Ioan?  
Ioan 16: 5 Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: Unde Te duci? 6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.  7 Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 
În ce sens prezenţa Domnului Hristos se realizează prin intermediul Duhului Sfânt? Cum ne ajută acest lucru în câştigarea biruinţei împotriva păcatului şi răului? Cum se înţelege prezenţa lui Hristos în ceruri şi deopotrivă prezenţa Sa împreună cu noi? 
  
2.     Să urmărim mai departe în ce va consta lucrarea Duhului Sfânt faţă de lume:  
Ioan 16: 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 
De ce este necesar ca Duhul Sfânt să dovedească vinovăţia noastră? Nu este cu putinţă să ne dăm seama singuri de lucrurile de care ne facem vinovaţi? De ce avem nevoie de un ajutor în acest sens? 
  
3.     Să vedem mai departe lucrarea Duhului Sfânt de data aceasta faţă de ucenici:  
Ioan 16: 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. 15 Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. 
Cum ne învaţă Duhul Sfânt şi cum ne călăuzeşte în tot adevărul? Ce sprijin găsim în lupta împotriva păcatului şi câştigarea biruinţei în Isus Hristos? Cum înţelegem descoperirea lucrurilor viitoare prin Duhul Sfânt? 
  
  
  1. Exercitarea voinţei
  
1.     Să învăţăm acum o primă lecţie în ce priveşte exercitarea voinţei şi anume să lupţi cu toată puterea:  
Coloseni 1:28-29 28 Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. 
 29 Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. 
De ce trebuie să exercităm voinţa în direcţia cea bună? Nu este suficientă credinţa pe care o avem în Hristos şi lucrarea pe care o face Duhul Sfânt, independent de noi? 
  
2.     Să trecem la al doilea pas în exercitarea voinţei şi anume înfrânarea:  
1 Corinteni 9:25 25 Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. 
De ce este necesară „înfrânarea” sau abţinerea de la lucruri şi obiceiuri care ne-ar împiedica să avansăm în direcţia sfinţirii vieţii? Cum se poate realiza acest lucru, dat fiind prezenţa firii păcătoase în noi? 
  
3.     Să trecem la a treia lecţie de exercitare a voinţei şi anume urmarea unui exemplu:  
Evrei 12:3 Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4 Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. 
De ce este important să ne luăm ca model pe Hristos în lupta pe care o dăm împotriva păcatului? Cum ne motivează să exercităm voinţa în direcţia cea bună? 
  
4.     Şi acum o a patra lecţie şi anume perseverenţa:  
Luca 13: 24 Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. 
În ce anume trebuie să fim perseverenţi atunci când dorim să mergem pe calea lui Dumnezeu? La ce trebuie să renunţăm pentru a putea intra pe „poarta cea îngustă”? 
  
  
  1. Perseverenţă şi stăpânire de sine
  
1.     Trecem acum la un alt capitol şi anume vom vorbi despre perseverenţa în nădejde:  
1 Petru 1: 13 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. 
De ce este important să manifestăm o nădejde continuă în făgăduinţele lui Dumnezeu? Ce se întâmplă atunci când nădejdea noastră începe să slăbească? Cum putem să o menţinem vie indiferent de vreme? 
  
2.     O altă lecţie importantă este cea a renunţării la tot ceea ce ne provoacă să cădem în păcat:  
Matei 5: 29 Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 
Cum se poate realiza o astfel de „chirurgie”, ce capătă aspecte deosebit de dureroase şi neplăcute? Cum putem să ne rafinăm percepţia şi faptele? 
  
3.     Şi un alt aspect îl vom studia în momentul de faţă şi anume cel de a primi cu orice chip binecuvântarea lui Dumnezeu:  
Geneza 32: 26 Omul acela a zis: Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. 28 Apoi a zis: Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor. 
De ce este necesar să primim binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce se întâmplă atunci când rugăciunile noastre sunt axate doar pe a spune lui Dumnezeu ce avem nevoie şi mai puţin pe primirea a ceea ce El vrea să ne ofere? 
  
  1. Supunere deplină faţă de voinţa lui Dumnezeu
  
1.     Vom analiza în cele ce urmează un model desăvârşit de luptă împotriva păcatului oferit de chiar Mântuitorul nostru:  
Matei 26: 36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: Şedeţi aici până Mă voi duce mai încolo să Mă rog. 37 A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei, şi a început să Se întristeze şi să se mâhnească foarte tare. 
De ce era necesar ca Isus să treacă prin această experienţă amară? Cum putem înţelege lupta pe care urma să o ducă prin rugăciune cu Dumnezeu? 
  
2.     Să urmărim mai departe conţinutul cererii lui Isus Hristos adresată Tatălui ceresc:  
Matei 26: 39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu. 40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind, şi a zis lui Petru: Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. 
De ce credeţi că Isus dorea să scape, dacă era posibil, de momentul crucificării Sale? De ce Îi era aşa de greu să accepte acest lucru până la capăt? De ce ucenicii nu au fost în stare să se roage împreună cu El? Cum se opune Duhul Sfânt slăbiciunii naturii noastre omeneşti? 
  
3.     Să vedem ce s-a întâmplat mai departe, când această cerere a fost reluată: 
Matei 26: 42 S-a depărtat a doua oară, şi S-a rugat, zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta! 43 S-a întors iarăşi la ucenici, şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 
A fost uşor sau greu pentru Isus să accepte „paharul” pe care trebuia să Îl bea? De ce nimeni nu putea să înţeleagă amărăciunea sufletească şi lupta interioară prin care trecea? Ce lecţie importanta desprindem pentru noi? 
  
4.     Să citim la ce rezultat s-a ajuns în cele din urmă, ca rezultat al reluării rugăciunii de la început:  
Matei 26: 44 I-a lăsat din nou, S-a depărtat, şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte. 45 Apoi a venit la ucenici, şi le-a zis: Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. 
Cum se explică somnul ucenicilor într-un moment atât de important? Care a fost rezultatul principal al luptei purtate în Ghetsemani pentru acceptarea voinţei lui Dumnezeu, aflată în opoziţie cu dorinţa normală şi firească de a fi scutit de o astfel de încercare? 
  
5.     Am ajuns la finalul studiului nostru. Să recapitulăm acum etapele pe care le-am parcurs, astfel am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt asupra minţii noastre, după aceea am urmărit cum trebuie să ne exercităm voinţa în direcţia cea bună. Mai departe am aprofundat importanţă perseverenţei şi stăpânirii de sine, pentru ca în final să vedem modelul desăvârşit oferit de Isus Hristos. 
  
Întrebarea finală este: În ce măsură vom dori să aplicăm aceste lucruri în propria noastră viaţă? Cum pot deveni ele realităţi vii şi practice pentru noi? 
  
  
 

Referinţă Bibliografică:
Secretele biruintei in Isus Hristos / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 272, Anul I, 29 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!