CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 980 din 06 septembrie 2013        Toate Articolele Autorului

Mihai Eminescu-Dictionar Enciclopedic de Mihai Cimpoi
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Mihai Eminescu 
  
Dicţionar Enciclopedic 
  
Autor Acad. Mihai Cimpoi 
  
Prof. univ. dr. Vasile Burlui 
  
Acad. (Rep. Moldova) Constantin Marinescu 
  
Reputatul eminescolog al Literaturii Române Contemporane, Academicianul Mihai Cimpoi îmbogăţeşte patrimoniul Spiritualităţii Naţionale cu o lucrare monumentală, de valoare inestimabilă, intitulată: „Mihai Eminescu. Dicţionar Enciclopedic”, publicată recent la Editura „Gunivas” din Chişinău. Spunem cu o nouă lucrare, de această dată de anvergură, având în vedere faptul că acelaşi autor, cu câţiva ani în urmă, s-a impus cu aleasă competenţă şi reputaţie prin publicarea lucrării, devenită de referinţă: „Istoria deschisă a literaturii române basarabene”.. 
  
Lucrarea de faţă a fost lansată, zilele acestea, în Aula Academiei Române, Filiala Iaşi, în prezenţa unui auditoriu elevat şi avizat, reprezentând Comunitatea academică şi universitară ieşeană, Uniunea Scriitorilor şi alte medii intelectuale, la care s-au alăturat invitaţi ai autorului, precum şi reprezentanţi ai editurii din Basarabia. 
  
Aceasta a fost prezentată, in extenso, de către istorici literari, scriitori şi oameni de cultură din Iaşi şi Chişinău, care au subliniat contribuţia excepţională, de însemnătate cardinală, a Academicianului Mihai Cimpoi, la investigarea şi interpretarea operei Poetului Naţional, la prezentarea acesteia, pentru prima oară, într-o viziune enciclopedică şi interdisciplinară. 
  
Noua contribuţie ştiinţifică reprezintă „Opera Magna” a reputatului eminescolog, o încoronare a eforturilor şi contribuţiei sale vizând punerea integrală în valoare a creaţiei enciclopedice a poetului nepereche. 
  
Ne aflăm în faţa unei lucrări de amploare, care vine să definească, multivalent, personalitatea poetului naţional, să ne ofere o imagine de ansamblu asupra moştenirii literare eminesciene, de răsunet naţional şi universal. 
  
În acelaşi timp, lucrarea ne permite definirea corectă a personalităţii autorului Dicţionarului Enciclopedic eminescian, reliefarea strădaniei sale incomensurabile pentru a surprinde şi pune laolaltă întreaga creaţie a Luceafărului Literaturii şi Culturii Româneşti. 
  
Este o datorie morală, ştiinţifică să relevăm ce muncă titanică, uriaşă, de Sisif, a depus talentatul eminescolog, neobositul cercetător, în realizarea acestei Opere inestimabile, la care a trudit ani la rând, cu discreţie şi perseverenţă, şi pe care ne-o oferă acum, cu generozitate, fără emfază şi orgolii. 
  
Pe bună dreptate, acad. Eugen Simion subliniază câteva particularităţi ale psihologiei, personalităţii creatorului basarabean, relevând mai cu seamă perseverenţa, tenacitatea, persistenţa realizării proiectelor sale, „a lucrului bine făcut”. „Ţine drumul drept, pe la mijloc şi, de-i pornit într-o direcţie – relevă Acad, Eugen Simion – n-o schimba până nu ajunge la locul cuvenit”. Numai un autor cu asemenea calităţi putea să construiască o asemenea operă, unicat, care onorează şi defineşte, în mod strălucit şi persuasiv, spiritul creator şi patrimoniul Literaturii Române. 
  
Am avut fericita şansă să-l prezint pe marele eminescolog şi opera sa la lansarea „Dicţionarului Enciclopedic Mihai Eminescu” la Iaşi şi mărturisesc aici, că m-a impresionat profund, şi de această dată, modestia şi amabilitatea Acad. Cimpoi, în cuvântarea rostită la finalul reuniunii academice de la Iaşi. 
  
Intenţia mea de a prezenta, fie şi succint, sintetic, lucrarea Acad. Mihai Cimpoi este, pur şi simplu, hazardantă, ţinând seama de enciclopedismul acesteia, de vastitatea şi profunzimea informaţiilor, a problematicii abordate. 
  
Această valoroasă şi inegalabilă lucrare este structurată în nouă capitole, judicios şi sugestiv formulate, care încorporează, se derulează tematic în 577 de pagini, fiind axată pe o bibliografie impresionantă din literatura consacrată poetului naţional, internă şi internaţională. 
  
În Cuvânt înainte, Acad. Eugen Simion, un alt Reper deosebit de valoros, al Istoriei Literaturii Române contemporane, subliniază şi alte aspecte, care ne ajută considerabil să facem judecăţi de valoare elogiative asupra acestei bijuterii literare pe care Acad. Mihai Cimpoi o dăruieşte Spiritualităţii româneşti de pretutindeni. Aflăm astfel, că aceasta nu este tema unică de studiu a autorului, dar neîndoielnic este tema cardinală, prioritară, opţiunea principală. 
  
Într-adevăr, Mihai Cimpoi a scris prevalent, enorm de mult despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu şi mai cu seamă „despre Eminescu ca poet al fiinţei”, după cum subliniază Acad. Eugen Simion. Acest concept eminescian îşi are originea în gândirea filozofilor existenţialişti germani, concept pe care Mihai Cimpoi l-a preluat din opera reputatului filozof Constantin Noica. 
  
Desigur, laborioasa sa investigaţie anterioară şi lucrările publicate în Basarabia sau România, privind viaţa şi opera mult îndrăgitului poet al românilor de pretutindeni, i-a permis autorului să realizeze acest „Dicţionar Enciclopedic Eminescu”, care rămâne un Regal al creaţiei noastre literare. 
  
Academicianul Mihai Cimpoi are, în mod legitim, imensa satisfacţie de a fi dus la îndeplinire proiectele similare dar nefinisate, nerealizate de înaintaşii săi Călinescu, Perpessicius, Vianu şi alţi eminescologi de prestigiu, printre care mi-aş îngădui să-l adaug pe Augustin Z. N. Pop, pe care am avut fericita şansă să-l cunosc îndeaproape şi să colaborăm multivalent, în perioada în care păstoream destinele Institutului Universitar Pedagogic din Galaţi. 
  
Referindu-se la George Călinescu, autorul „Dicţionarului Enciclopedic Mihai Eminescu” confirmă opiniile Acad. Eugen Simion şi subliniază că, într-adevăr, «George Călinescu îşi propunea să releve cititorului „schema organică a operei lui Eminescu” şi să demonstreze că „poetul tindea să creeze un univers în semicerc”». 
  
În Arumentum, Acad. Mihai Cimpoi ni se destăinuie cu privire la imensa, incomensurabila şi dificila sa prestaţie ştiinţifică, creatoare în elaborarea Dicţionarului, a acestei opere, de valoare inestimabilă, naţională şi universală. 
  
„Însuşi eterogenitatea domeniilor, conturând un orizont intelectual deosebit de larg, aflat sub semnul absolutului cunoaşterii – subliniază savantul basarabean – pune la grea încercare fenomenologul care e nevoit să aproprieze enormul material pe care l-a apropiat poetul”. 
  
Cititorul este informat că autorul a renunţat la viziunile exegetice tradiţionale privind opera eminesciană, el considerând că se impune, în continuare, „o renunţare categorică la vechile şabloane interpretative” în lucrările ce se vor realiza. 
  
Mihai Cimpoi adaugă, concludent, la dialogul său cu cititorii din toate sferele societăţii româneşti contemporane, că a procedat la elaborarea prezentului Dicţionar „cu conştiinţa că interpretările din cel de-al doilea plan superior, pot exploda lumea exactă eminesciană, instituită în operă”, că a căutat să demonstreze prioritar unitatea acesteia şi să aplice o grilă ontologică adecvată. 
  
Pe bună dreptate Mihai Cimpoi conchide, reliefând cu pregnanţă, faptul că „El (M. Eminescu n. ns.) este, dincolo de «schema organică» pe care o căutăm, dincolo de «cantonările exegetice» de până acum, devenite desuete, anacronice, având în vedere un element esenţial, fundamental şi anume „personalitatea intelectuală singulară în literatura română” a lui Mihai Eminescu, „vocaţia sa indiscutabilă a europenităţii şi universalităţii”. 
  
„Dicţionarul Enciclopedic Mihai Eminescu” reprezintă un instrument indispensabil nu numai al literaţilor şi oamenilor de cultură, al cercetătorilor şi cadrelor didactice de profil, ci al oricărui intelectual pătruns de dragoste şi preţuire pentru Opera celui mai mare şi valoros poet român, creator inegalabil nu numai în domeniul poeziei, ci şi al prozei, ziaristicii, ştiinţei şi culturii naţionale şi universale. 
  
Dar lucrarea are o adresabilitate şi mai mare, prin problematica abordată cititorul luând cunoştinţă de teme şi subiecte vizând Personalitatea şi Opera Poetului Naţional, cum ar fi: Biografia; Arborele genealogic; Strămoşii poetului; Anturajul; Mitul Eminescu; Conceptul despre lume; Moartea civilă etc. 
  
Spaţiul tipografic nu ne permite să prezentăm decât fragmentar vasta tematică abordată şi analizată cu acribie de ilustrul, împătimitul eminescolog, Acad. Mihai Cimpoi. 
  
De aceea, ne vom limita să semnalăm, pentru informarea cititorilor, doar teme pe care le considerăm de semnificaţie crucială pentru cultura generală a oricărui român sau filoeminescian, cercetător, literat din ţară sau de peste hotare, şi anume: 
  
Cultura lui Eminescu (şi în acest context: Clasicismul, Romantismul, Barocul, Simbolismul, Clasicitate şi Modernitate): Personalităţi istorice, Figuri Culturale, Filozofia, Istoria, Sociologia, Economia politică, Religia, Pedagogia, Limbi străine cunoscute de poet, Expresii celebre, îndeosebi maxime latine, proverbe etc. 
  
Capitolele IV şi V, care cuprind 220 de pagini, sunt consacrate investigării pluridisciplinare a operei poetice, a prozei şi dramaturgiei eminesciene şi în acest sens, Acad. Mihai Cimpoi merită tot elogiul nostru pentru maniera de selecţie şi de sinteză a problemelor cele mai semnificative, definitorii ale creaţiei Poetului naţional, dintre care se cuvin relevate următoarele, din capitolul IV: Eminescianismul, Limba, Stilul eminescian, Limbajul poetic eminescian, Dicţionarul de rime. 
  
În Capitolul V, Mihai Cimpoi ne oferă o exegeză de valoare inestimabilă privind: Opera poetului Mihai Eminescu şi prevalent Poezia, Proza, Dramaturgia, Poezia populară, Publicistica, Traduceri etc. 
  
Capitolele VI-IX reprezintă autentice microtezaure de informaţii, cele mai multe inedite sau puţin cunoscute de nespecialişti. 
  
Avem în vedere subiecte de mare interes ştiinţific şi satisfacţie spirituală pentru orice român care vibrează la rezonanţa universală a creaţiei eminesciene, precum: Odiseea receptării operei eminesciene în plan naţional, Receptarea universală, Eminescologia, Eminescologi, Eseişti şi Traducători. Totodată, distinsul autor al „Dicţionarului Enciclopedic Mihai Eminescu” ne prezintă subiecte şi teme mai puţin îmbucurătoare pentru Conştiinţa naţională şi anume: Antieminescialismul, Detractorii săi şi altele, care pun în relief faptul că nici acest strălucit Creator de Literatură, Bijutier al Limbii române, nu a fost scutit de calomnii şi denigrări, confirmând celebra aserţiune populară „Numai în pomul cu roade se aruncă cu piatra”. Meritul autorului rezultă şi din prezentarea modului în care este reflectată Opera lui Mihai Eminescu în Istorii literare, Dicţionare şi Enciclopedii, în Cinematografie, Muzică şi Pictură, în ţară şi peste hotare. 
  
Nu pot încheia aceste succinte referinţe asupra Operei Magna a Celebrului Istoric şi Critic literar Mihai Cimpoi, fără să-mi exprim satisfacţia incomensurabilă pentru structura, cuprinsul capitolului final al lucrării (IX), care vine să ne ofere o imagine elocventă asupra modului cum a fost şi este receptată peste hotare Opera lui Mihai Eminescu, ceea ce rezultă cu pregnanţă din Ediţiile în limbi străine şi mai ales din Ediţiile multilingve. 
  
Pentru toate aceste strădanii şi împliniri absolut greu, aproape imposibil de definit, puse în slujba probării Spiritului creator eminescian, fără comparabilitate pe plan naţional, consider o datorie morală, colegială, să-i adresăm savantului, autorului, felicitări cordiale, să-i mulţumim pentru faptul că a adăugat, încă o dată, o multitudine de argumente cu privire la enciclopedismul operei lui Mihai Eminescu, care-l plasează în Galeria marilor personalităţi ale Literaturii şi Culturii universale. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Mihai Eminescu-Dictionar Enciclopedic de Mihai Cimpoi / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 980, Anul III, 06 septembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!