CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Comemorari >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 574 din 27 iulie 2012        Toate Articolele Autorului

In Memoriam: Prea Sfinţia Sa Dr. Vasile Coman – Episcopul Oradiei (1910 – 1992) ...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
In Memoriam: Prea Sfinţia Sa Dr. Vasile Coman – Episcopul Oradiei (1910 – 1992)  
  
Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a douăzeci ani de la marea sa trecere şi de la naşterea lui cea cerească şi veşnică ...  
  
Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare... Anul acesta, în această însorită lună Iulie, în ziua a zecea, prăznuim împlinirea a douăzeci ani de la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare cunoscător şi mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti, totodată şi apologet al dreptei credinţe creştine – Episcopul Vasile Coman al Oradiei, după ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în Dumnezeu crucea vieţii şi a suferinţei, vreme de mai mulţi ani! ... De aceea, pentru noi, din anul 1992, această zi va comemora totdeauna, acest eveniment închinat blândului logofăt spiritual al Oradiei sfârşitului de secol XX – care a păstorit aceste meleaguri „de la brazda de NV a ţării” între anii 1971 – 1992... 
  
Drept urmare, în iureşul zilei şi în vârtejul timpului mi-am adus aminte, pentru câteva momente, de Preasfinţitul Părintele nostru Episcop Vasile a cărui plecare o regretăm foarte mult şi astăzi... De ce acest lucru, pentru că îi regretăm calităţile sale, personalitatea sa remarcabilă, abilităţile sale foarte competente în disciplina teologică şi în cea pastoral – misionară, pe care ni le-a cultivat şi nouă în orice prilej cu atâta dăruire şi abnegaţie... El este şi va rămâne în continuare, în conştiinţa discipolilor, profilul teologolui şi a omului de cultură cu deschidere spre universal, spre consistenţă şi acrivie ştiinţifică, transmisă nouă cu foarte multă acuitate şi exactitate... Cu vaste şi avizate cunoştinţe în cele mai diverse discipline culturale, istorice şi teologice, Părintele Episcop Vasile Coman inspira tuturor foarte multă seriozitate, sinceritate, mult discernământ şi foarte multă blândeţe, nobleţe şi cuminţenie sufletească... Tocmai din această cauză era foarte apreciat, foarte admirat şi probabil, şi invidiat... El, Arhipăstorul, a fost întotdeauna, consecvent probităţii sale intelectuale, morale şi sufleteşti... Pentru acest fapt a fost foarte solicitat, fiind implicat în foarte multe acţiuni şi activităţi, în diferite comisii bisericeşti, teologice şi culturale, căci „activitatea dinamică a Preasfinţitului Episcop Vasile a depăşit atât sfera lucrării arhipăstoreşti, cât şi spaţiul Eparhiei (foarte mare la acea vreme, fiindcă era compusă din trei judeţe). Pornind de la conlucrarea şi bunele relaţii, în spirit ecumenic, cu celelalte culte pe plan local, Prea Sfinţia Sa a purtat cu competenţă responsabilitatea reprezentării Bisericii Ortodoxe Române în dialogul ecumenic cu Bisericile Lutherane. În acelaşi timp el a participat într-un mod foarte activ în cadrul unor secţii ale Sfântului Sinod la împlinirea multor cerinţe de seamă ale activităţilor bisericeşti din întreaga Patriarhie Română” (Pr. Dorel Octavian Rusu – Cuvânt Omagial cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă ai P.S. Vasile Coman). A fost mult iubit de tinerii elevi-seminarişti, studenţi-teologi, preoţi şi călugări, ajutându-i pe foarte mulţi dintre ei prin recomandările şi sfaturile pe care le-a dat fiecăruia în parte, ori de câte ori a fost solicitat...  
  
Colaborator apropiat şi sfetnic luminat al multor personalităţi culturale, profesori şi ierarhi, îndrumător a multor studenţi şi doctoranzi, păstor duhovnicesc a atâtor generaţii de preoţi şi călugări, membru a foarte multe organisme de specialitate din ţară şi de peste hotare, am observat cum, la înmormântarea sa l-au plâns şi regretat cu toţii, fiind conştienţi de marea pierdere ce li s-a pricinuit... Mi-aduc aminte că a fost prima prohodire a unui distins ierarh şi slujitor al Bisericii la care am participat, şi care m-a impresionat profund datorită atmosferei de reculegere, decenţei şi sobrietăţii în care s-a desfăşurat... 
  
Cu alte cuvinte, noi creştinii ortodocşi români şi nu numai, am petrecut Marţi – 14 Iulie 1992, în Catedrala Episcopală – Biserica cu Lună din municipiul Oradea – acolo (de) unde şi-a desfăşurat activitatea pastoral – misionară şi culturală, şi unde vor aştepta osemintele sale pământeşti până la obşteasca înviere, pe unul dintre marii cărturari, teologi, ierarhi şi ctitori de cuget, spiritualitate şi simţire românească ai veacului al XX – lea, cu o largă deschidere, apreciere şi recunoaştere naţională şi internaţională ...  
  
Ne aducem aminte cu multă emoţie de Arhiereul Vasile Coman ca de un „Părinte” care a însumat acele calităţi, însuşiri şi modalităţi prin care s-a apropiat sufleteşte de toţi fiii duhovniceşti ce i-au fost încredinţaţi şi le-a înţeles nevoile spirituale, spre a se face apoi cu înţelepciune „tuturor toate”, „cu timp şi fără timp”; motiv pentru care, m-am dus cu gândul regretului, al preţuirii şi al recunoştinţei - la slujba înmormântării acestui mare ierarh, teolog şi cărturar al Bisericii noastre româneşti, promotor şi apărător al valorilor culturii şi spiritualităţii noastre, atât în ţară cât şi dincolo de graniţele ei ... uitându-mă cum destul de mulţi din membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte aflându-se chiar Preşedintele acestui înalt for bisericesc în persoana Prea Fericitului Părinte Teoctist – Patriarhul de atunci a Bisericii Ortodoxe Române – care l-a admirat şi evocat „pentru cuvântul cald şi îndemnurile Prea Sfinţiei Sale, pentru bogatele învăţături de credinţă, împărtăşite cu o convingere şi o limpezime inconfundabile, ce au zidit pretutindeni lăcaşuri duhovniceşti, totodată a alinat, a mângâiat, a întărit şi deschis noi orizonturi spirituale, a mişcat multe conştiinţe, a luminat calea mântuirii, a trezit voinţele multora, cu un cuvânt a statornicit dragostea şi ataşamentul credincioşilor neamului românesc, acordând o grijă deosebită înnoirii sfintelor noastre biserici, precum şi întreţinerii şi punerii în valoare a monumentelor şi obiectelor bisericeşti cu valoare istorică şi patrimonială...”; aşadar au venit să-l prohodească, alături de marea mulţime de credincioşi, oameni de cultură, reprezentanţi ai celorlalte culte şi nu în ultimul rând, ai autorităţilor civile şi militare, centrale şi locale; unii dintre ierarhi fiindu-i colegi şi colaboratori în diferitele comisii şi structuri ale Bisericii, cum ar fi tocmai Părintele Patriarh Teoctist – care-l cunoştea încă de pe vremea când era preot şi protopop la Braşov; apoi marele cărturar şi teolog învăţat - Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului – trecut şi el la cele veşnice în 29 August 2005 la Sibiu, care l-a respectat, apreciat şi regretat foarte mult; de asemenea a venit Arhipăstorul plaiurilor sale natale – Andrei al Alba Iuliei. Apoi, au mai fost de faţă Episcopii: Epifanie al Buzăului, Calinic al Argeşului şi Muşcelului, Gherasim al Râmnicului, Timotei al Aradului, Iustinian al Maramureşului şi Sătmarului – cu adânca-i preţuire şi recunoştinţă ce i-a purtat-o întotdeauna; Episcopii Vicari Emilian Arădeanul, Irineu Bistriţeanul şi Ioan Mihălţan – Crişanul – urmaşul său la scaunul episcopal al Oradiei; numeroşi profesori de teologie precum şi decanii Facultăţilor de Teologie de la Sibiu, Cluj şi Oradea – la (re)înfiinţarea căreia a contribuit în mod substanţial şi decisiv; precum şi foarte mulţi preoţi, monahi şi monahii, stareţi şi stareţe de mănăstiri şi lista ar putea continua dar ... ajunge... 
  
Am constatat că poporul nostru dreptcredincios, dimpreună cu slujitorii sfintelor altare au ştiut să-şi conducă şi să-şi cinstească Păstorul lor spiritual, care le-a purtat grija celor sufleteşti, în aceste ţinuturi ale Crişanei, Bihorului, Sălajului şi Sătmarului, timp de peste 21 de ani, în vremuri şi în condiţii nu întotdeauna uşoare... Am văzut multă lume, şi clericală şi laică, plângându-l pe părintele lor, simţindu-se de acum încolo văduviţi, dar convinşi că Episcopul Vasile a plecat să se întâlnească cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Arhiereul Cel Veşnic – pe Care l-a slujit cu atâta dragoste şi devotament întreaga sa viaţă... Mai spun odată că am fost foarte impresionat de liniştea şi starea de reculegere în care s-a desfăşurat întreaga slujbă şi îndeosebi, momentul procesiunii şi al punerii sale în mormântul anume pregătit în Biserica cu Lună, unde va fi de acum încolo alături de Episcopii Roman Ciorogoraiu – Reîntemeietorul şi Nicolae Popoviciu – Martirul şi Teologul prin excelenţă... Am remarcat şi adevărul că lumea conştientizează faptul că nu poate fi elaborată istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române fără Episcopul Vasile Coman; din cauză că preotul, protopopul, cărturarul, teologul şi arhiereul Vasile este o adevărată piatră de hotar pentru cultura şi spiritualitatea Bisericii şi a neamului nostru, românesc şi transilvan...  
  
În încheiere vin să întreb, ce ar zice şi cum ar analiza Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile mersul şi evoluţia Bisericii astăzi, când iată, se confruntă cu o mulţime de probleme şi de crize, tot mai acute, pe zi ce trece, multe dintre ele generate din interiorul şi în interiorul acesteia... Luciditatea, spiritul său de echipă, respectul faţă de colaboratori şi dreapta lui socoteală ar fi fost de mare folos acum dar, am convingerea că felul său de a fi şi, mai ales, de a vedea lucrurile a fost moştenit de către mulţi dintre ucenicii şi colaboratorii săi, avându-l astfel, între noi şi mai cu seamă întru noi, pentru care fapt mă rog ca Dumnezeu să-i răsplătească toată osteneala şi dăruirea de care a fost în stare, fiind convins că nu va fi repede uitat, deşi de multe ori suferim de această maladie – a nerecunoştinţei, fiindcă efortul şi aportul său au fost foarte consistente, făcându-se adeseori referire la el aşa încât, după cum am aminitit şi mai sus, Ierarhul Vasile Coman al Bisericii noastre strămoşeşti şi al poporului nostru românesc este ca un far care încă mai luminează şi va lumina foarte mult timp (şi) de acum încolo deşi probabil, sunt şi dintr-aceia care ar dori să se stingă.. 
  
Prin urmare, nădăjduiesc că vom şti, pe mai departe, să ne cinstim înaintaşii aşa cum se cuvine deşi în aceste vremuri, preţuim mai mult pe alţii de oriunde şi de aiurea, căci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoşi, mai senzaţionali... Şi totuşi, sunt convins de faptul că ce este nobil rămâne iar ce este ieftin, apune...  
  
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 
  
Veşnică să-i fie pomenirea! Amin! 
  
Cu aleasă preţuire şi deosebită recunoştinţă, 
  
Drd. Stelian Gomboş – Consilier 
  
la Secretariatul de Stat pentru Culte 
  
din cadrul Guvernului României 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
In Memoriam: Prea Sfinţia Sa Dr. Vasile Coman – Episcopul Oradiei (1910 – 1992) ... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 574, Anul II, 27 iulie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!